Koszt czynności notarialnych przy sprzedaży nieruchomości

  • Kategoria Prawo
  • Opublikowano:

Koszt czynności notarialnych przy sprzedaży nieruchomości

You are currently viewing Koszt czynności notarialnych przy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości łączy się z szeregiem kosztów. Duża ich część to tak zwane koszty notarialne.

Na koszty, które właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponieść składa się taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza, podatki (na przykład podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), inne opłaty notarialne, jak opłata za wypisy aktu notarialnego oraz opłaty sądowe, takie jak opłata od wniosku wieczystoksięgowego. Notariusz nie pobiera opłat za czynności takie jak korzystanie przez niego z wyszukiwarki ksiąg wieczystych.

Nabywca nieruchomości musi pamiętać, by przed jej zakupem na własny koszt sprawdzić jej stan prawny. Darmowym sposobem jest przejrzenie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, jednak należy posiadać numer księgi wieczystej. Nie da się w tym systemie znaleźć księgi wieczystej po adresie albo księgi wieczystej po numerze działki.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia notariusza jest określona przepisami prawa. Zależy od wartości nieruchomości i wynosi
1) do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł (a nie więcej niż 7.500 zł w określonych prawem przypadkach pokrewieństwa między sprzedawcą a kupującym).

Powyższe kwoty to wartości maksymalne. Faktycznie płacona taksa może wynieść mniej i jest ustalana w drodze umowy między stronami czynności a notariuszem. Dodatkowo płatne dla notariusza są – jeśli występują – koszty przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza. Czasami wysokość maksymalnej taksy notarialnej jest niższa i wynosi połowę wyżej opisanej na przykład przy wartości nieruchomości do 3000 zł będzie to 50 zł. Jest tak w przypadku zawierania na przykład umowy deweloperskiej albo umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Opłata sądowa wynosi 200 zł za złożenie wniosku o wpis nowego właściciela w księdze wieczystej, a za sporządzenie wypisu aktu notarialnego stawka wynosi 6 zł za każdą stronę. Kolejne koszty to podatki. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi dwa procent wartości nieruchomości.